Tikkun HáKláli – Általános Megváltás

 
(A 10 zsoltár elmondásához kattints a címre)

Bevezetés

A Tikkun Hákláli kifejezésnek többféle magyar fordítást képzelhetünk el: általános kijavítás, teljes jóvátétel, minden bűn orvoslása, stb… mégis mi megmaradnánk az eredeti héber kifejezésnél.

A Tikkun Hákláli valójában Dávid király tíz zsoltárából álló csomag, melynek elmondása minden bűnre megbánást hoz – ettől általános – de legfőképpen az elpazarolt aktív vagy passzív magömlés bűnét javítja ki. A Tikkun Hákláli a breszlovi Rabbi Náchmán újítása a HáKádos Báruch Hu[i] szolgálatára. Segít az általános spirituális gyógyításban, bűneink negatív következményeinek helyrehozatalában, belső lelki tisztaságot, örömöt és egyéb pozitív hatást gyakorol testünkre, lelkünkre egyaránt.

A Tikkun Hákláli formaisága

A Tikkun Hákláli a következő tíz zsoltárt foglalja magában sorrendben: 16, 32, 41, 42, 59, 77, 90, 105, 137 és 150. A Tikkun Hákláli elmondása előtt szokás a Jehi rácon kezdetű imaszakaszt mondani (amennyiben nem szombat és nem zsidó ünnepnapon mondjuk). Ezt követi a 95. zsoltár első három mondata, majd egy rövid imaszövegben kifejezzük vágyunkat, hogy saját magunkat összekapcsoljuk minden generáció cádikjához (igaz embereihez), legfőképpen a szerzőhöz és cádikhoz, a breszlovi Rabbi Náchmán ben Feige-hoz. A tíz zsoltár elmondása után Rabbi Náchmán legfőbb tanítványa, Rabbi Nátán (Noszon) által komponált imákat mondunk, melyben kérjük a Ribojnu Sel Ojlom-ot[ii] bűneink megbocsájtására.

A Tikkun Hákláli története

Rabbi Náchmán először az 5565. zsinagógai esztendőben (1805-ben) fedte fel azt a titkot, miszerint létezik az éjszakai akaratlan magömlés bűne ellen gyógyír. Ekkor még úgy tartotta, hogy bármely tíz zsoltár elmondása képes kijavítani a bűnt, ugyanis ez megfelel annak a tíz különböző ének és hála kifejezésének, mely mind a százötven zsoltár felépítésének alapja.

A tíz daltípus (magyar askenáz kiejtésben)

1.Ásréj, 2.Bróchó, 3.Mászkil, 4.Sir, 5.Nicuách, 6.Nigun, 7.Tfilo, 8.Hodo’o, 9.Mizmor, 10.Hállelujó.

Rabbi Náchmán legfőbb művében[iii] kifejti, hogy a fenti kifejezések hogyan is állnak spirituálisan ellentétes oldalon a klipákkal (negatív és gonosz spirituális erőkkel) és ezért képesek arra, hogy a spirituális tisztátalanság birodalmába fogva ejtett elpazarolt magot onnan eltávolítsák és bevigyék a szentség birodalmába.

Rabbi Náchmán fő tanítását a Tikkun Hákláliról az 5566-os zsinagógai esztendőben Sávuot ünnepén adta tovább tanítványainak (1806. május 23-án), azonban még ekkor sem fedte pontosan, melyik az a speciális tíz zsoltár, mely képes bűnbocsájtó hatását kifejteni. 1810 áprilisában két közeli tanítvány – breszlovi Rabbi Áháron és nemirovi Rabbi Naftali – jelenlétében a következő eskü értékű kijelentéseket tette:

„Tanúskodjanak szavaim: Mikor napjaim elmúlnak és elhagyom ezt a világot, mindent meg fogok tenni azért, hogy aki eljön síromhoz, elmondja ezt a tíz zsoltárt és nevemben jótékonyságot gyakorol, annak nem számít milyen nagy a bűne, én magam fogok teljes erőmből mindent elkövetni, a teremtést széltében és hosszában is átívelem, hogy megtisztítsam és megvédjem őt.”

„Teljesen biztos vagyok mindenben, amit mondok, de ebben a dologban rendkívüli módon biztos vagyok; hogy a Zsoltárok e tíz fejezete nagyon, de nagyon sokat segít.”

„Ez maga az Általános Kijavítás. Létezik minden bűnre speciális megváltás, de ez egy általános gyógyír.”

„Menjetek és terjesszétek erről a Tíz Zsoltárról a tanítást minden embernek.”

„Habár könnyűnek tűnik elmondani ezt a Tíz Zsoltárt, a gyakorlatban valójában nagyon nehéz teljesíteni.”

„Tudjátok meg, hogy a Tíz Zsoltárt még aznap el kell mondani, mikor a tisztátalan élmény történt és ezek a következők: 16, 32, 41, 42, 59, 77, 90, 105, 137, 150. Ez a Tíz Zsoltár nagyon nagy jóvátétele ennek a bűnnek. Aki méltó arra, hogy még a bűn napján elmondja a Tíz Zsoltárt, annak semmilyen félelme nem kell legyen bűnének szörnyű következményeitől, mert kétségtelenül teljes mértékben ki lett javítva!”[iv]

A Tikkun Hákláli misztikus jelentése

A Tikkun Hákláli teljes mértékben arra épít, hogy az Örökkévaló Szövetséget[v] kötött a zsidó néppel. Az Örökkévaló teljes hűséget ígért népének, ezért megígérte, hogy örök Istenük lesz és nekik (értsd: a zsidó népnek) adja Izrael földjét örökségül.[vi]

Ezen szövetség jeleként Isten megparancsolta Ábrahámnak, hogy hajtsa végre a brit milá micváját (a körülmetélés isteni parancsolatát).[vii]

Azzal, hogy ez a specifikus szerv viseli a Szövetség jelét magán, HaShem[viii] jelezte számunkra annak az óriási erőnek a létezését, mellyel a szaporító szerv rendelkezik. Mikor ez a házasság összefüggésében használatos, a szaporítószerv felmagasztalódik és társává válik a Ribojnu Sel Ojlommal a teremtésben. Azonban, mikor ez a szerv személyes kielégülésre használatos, hatása eltávolítja az embert Istentől és beteljesítetlenül, kielégítetlenül és lehangoltan hagyja az embert.

Rabbi Náchmán tanítja, hogy az öröm ellentéte (melyet akkor kéne éreznünk, mikor házastársunkkal egyesülünk vagy bármely más isteni parancsolatot teljesítünk) a depresszió. A depresszió olyan állapot, mely Lilith birodalmához tartozik és mely névvel egy klipát illetünk, ami nem-szent erőkhöz kötődik.

A Tikkun Hákláli azért létezik, hogy képesek legyünk általa kijavítani a nem megfelelő módon használt szexuális szervünket. Képes semmissé tenni a gyökerét is a depresszió érzésének, mely bármely más bűn magjában is ott fekszik. Ezt a kijavítást képes a Zsoltárok erején keresztül elérni, melyek dalok, áldások és örömök az Örökkévalóban!

A Zsoltárok szó héberül Tehillim és gemátriája megegyezik a Lilith héber szó számértékével[ix]. Továbbá, a Tehillim héber szó számértéke megegyezik az Örökkévaló két nevének (El és Elohim) összegével is (speciális módon). Ennek a két névnek megvan az ereje, hogy kiszabadítsa a klipa fogságából az elpazarolt magvat. Ezért, ezt a Tíz Zsoltárt recitálva, az elpazarolt magok kiszabadulnak a gonosz erők fogságából és a bűn kijavítása ez által teljes lesz!

Egyéb bűnök kijavításai

Habár az elpazarolt mag tekintendő a legsúlyosabb bűnnek az Örökkévalóval kötött Szövetség áthágását tekintve, más bűnök hasonló következményekkel járhatnak. Rabbi Náchmán tanítja, hogy aki tisztességtelen módon keresi megélhetését, az szintén megszegi a Szövetséget. Valakinek a pénz utáni sóvárgása olyan nagymértékű lehet, hogy embertársának meglopására kényszerül cselekedni[x]. Az ember gondolkodásán, beszédén és cselekedetén keresztül is, ha nem vigyáz, kárt tud okozni az örök időre szóló Szövetségben.[xi]

Rabbi Náchmán továbbá tanítja, hogy a Tikkun Hákláli képes kijavítani mindenfajta spirituális és fizikai hibákat, tévedéseket, bajokat és betegségeket. Így mondja: „Léteznek olyan helyek, melyek olyan szűkek, hogy nincs olyan jóvátétel mely képes volna lehatolni odáig kivéve a Tikkun Háklálit, mely gyógyító erejét képes még a legsötétebb és legszűkebb helyekre is eljuttatni. Először is szükséges használni a Tikkun Háklálit és rajta keresztül minden egyes hiba automatikusan kijavítódik.”[xii]

A fentiek értelmében a breszlovi chászid irányzat igaz követői minden nap elmondják a Tikkun Háklálit. Nők is mondják, hiszen ez egy általános megtisztulást nyújt mindenféle bűnökre.

Rabbi Náchmán rövid biográfiája (1772-1810)

Rabbi Náchmán dédunokája volt Bál Sém Tovnak (kb.1700-1760), aki köztudottan a zsidó chászidizmus irányzat megalapítója. Rabbi Náchmán volt az egyik legkiválóbb, legkreatívabb, legbefolyásosabb és legmélyebben magyarázó chászid mester, aki megalapította a Breslov Chászidizmust. Breslov egy város neve Ukrajnában, ahol Rabbi Náchmán legtevékenyebb éveit töltötte, míg mások úgy tartják, hogy a Breslov elnevezés a héber Brísz Lév, a „Szív Szövetsége” névből ered. Már fiatal korától kezdve aszkéta életmódot folytatott és sokat imádkozott. Nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy életünket boldogan és örömtelien éljük meg. Egyik legismertebb mondása: „Micvá gedolá lihjot beszimchá támid” ~ „Nagyon jó cselekedet állandóan örömben lenni”. Szenvedélyes egyéniség volt, akinek érzelmei erősen ingadoztak. Mindent az Örökkévaló szolgálatába állított és sokat beszélt arról, hogyan lehet az elme legmélyebb állapotában megtalálni az Örökkévalót és hogyan lehet Őt szolgálni, miközben az ember érzelmei tetőpontján áll.

Tanításának központjában a cádik (az igaz ember) szerepe áll, akinek meg van a képessége arra, hogy leszálljon a legsötétebb helyekre is azért, hogy elveszett lelkeket mentsen meg. Az imádkozás útját ajánlja a vallásos élet fő kifejező eszközeként. Fő műve a Likutéj Mohárán (Likutey Moharan), melynek két kötetét legközelebbi tanítványa, Rabbi Noson Sternhartz (ejtsd: Rabbi Noszon Sternhárc) segítségével adta ki. Magnum opus-ában prédikációinak gyűjteménye található, melynek legtöbb részét a zsidó ünnepek alkalmával összejött chászid zsidók előtt mondott el. Tanításai hosszúak és igen összetettek, mesterien hoz példákat a tánáchi, talmudi, midrási és kabbalisztikus irodalomból és az idézett részeket összekapcsolja és elemezi. Rabbi Náchmán elmesélt legfőbb tanítványának, Rabbi Noson-nak tizenhárom „mesét”, melyek valójában misztikus történetek királyokról és varázslókról kabbalisztikus tanítások alapján és a történetek felölelik Rabbi Náchmán tanításainak lényeges elemeit. Ezen történetek igen mély hatást gyakoroltak a XX. század egyik legkiválóbb írójára, a prágai német zsidó származású Franz Kafka-ra (is).

Rabbi Náchmán tuberkulózisban halt meg egész fiatalon, mindössze 38 évesen. Egyedül ő a breslovi Rebbe, nincs, ki utána betöltené a pozíciót (és nem is lesz). Tanításainak spirituális tisztasága, lélekfelemelő hatása és misztikus mélységei a mai napig mély hatást gyakorolnak tanulóira.

A Magyar Breslev Klub egyik legfőbb célkitűzése Rabbi Náchmán és legfőbb tanítványa, Rabbi Noson tanításainak megismertetése magyar nyelven a magyarul beszélő zsidóság számára.

A zsoltárokat és zsoltáridézeteket Raj Tamás rabbi – Áldott legyen emléke – fordításából vettem át, a többi szent szöveg idézeténél Dr. Bernstein Béla – Áldott legyen emléke – fordításait használtam.

Írta, fordította és szerkesztette: Lefkovics Kornél – Dovid Jojszef ben Szóró

Idézetek forrásai:

[i] jelentése: A Szent, Áldott Legyen Ő

[ii] jelentése: a Világ Teremtőjét

[iii] Likutey Moharan I, 205

[iv] Likutey Moharan II, 92

[v] askenázul: brísz, modern héber kiejtéssel: Brit

[vi] 1Mózes 17:7-8

[vii] 1Mózes 17:10-11

[viii] jelentése: A Név. Az Örökkévaló legszentebb négybetűs Tetragrammaton nevének kiejtése helyett így utalunk Rá

[ix]gemátria = számmisztika. A héber betűknek számokkal leírható értékük van, így minden szó számértéke a benne foglalt betűk értékeinek összege. Tehilim héber szó számértéke 485, Lilith héber szó számértéke 480, plusz az öt betű ami a szót alkotja a kettő megegyezik.

[x] Likutey Moharan I, 22:5

[xi] Likutey Moharan I, 29

[xii] Likutey Moharan I, 29: 4, 10

Tikkun HáKláli – Általános Megváltás

Kategória: Uncategorized | Megjegyzés hozzáfűzése

Zsinagógák 3D-ben

Zsinagógák Panoráma nézetben (katt a szövegre)

Kategória: Uncategorized | Megjegyzés hozzáfűzése

Nevem jelentése

Szeretnék megosztani veletek egy csodás saját felfedezést!

Tudjuk, hogy az egyik megközelítése a Tóra elemzésének, hogy ha van egy szavunk, az abban megtalálható betűk valójában egy rövidítést kódolnak, külön szavak kezdőbetűiként is felfoghatók.

Például:
A Jiszráél szót alkotó betűk kiadják a következő mondatot:
“Yesh Shishim Ribo Otiot LaTorah” – “Hatszázezer betűje van a Tórának”. Amíg a zsidó nép el nem érte a hatszázezres számot, vagyis míg el nem érte a Jiszráél megnevezését, addig nem is hagyhatta el Egyiptomot.

Saját Példa:
Elgondolkodtam azon, hogy mivel érdemeltem ki azt, hogy tudtommal elsőként mélyedtem el a chászid irányzatok közül a Breszlevi irányzatban annyira amennyire, és terjeszthetem a spirituálisan egészséges és boldog élet megközelítését Rábéjnuzál tanításain keresztül.
Ahogy mondogattam Rabbi Náchmán nevét, kezdőbeűit (R és N) megtaláltam a saját nevemben is!  Azután rájöttem, hogy nevem betűi az alábbit jelentik (számomra biztosan):
Kornél = Kuf + (Váv) + Rés + Nun + Lámed
Keser Le Rabbi Náchmán = Rabbi Náchmánnal van kapcsolatom!
Ha nevembe a Váv betűt is behelyezem, ami az “És” kötőszót jelenti, akkor hozzátehetem, hogy Keser Le Rabbi Náchmán Ve Rabbi Noszon!

Így a saját édesanyámtól kapott nevem, amit mindig is különlegesnek és ritkának tartottam, mondja meg kérdésemre a választ. Nevemben sorsom bele van kódolva, vagyis a két nagyszerű igaz cádik, Rabbi Náchmán és legfőbb tanítványa Rabbi Noszon útmutatásaik és istenszolgálatuk mikéntjének a terjesztése magyar nyelven a magyar nyelven beszélő zsidóság számára.

Boldog vagyok ettől a tudattól, hogy életem egyik feladatai közé tartozik a legnagyobb cádikok tanításain keresztül az Örökkévalót szolgálni és dicsőségét terjeszteni sokféle módon.

Báruch HáShem, Áldott legyen az Örökkévaló Neve örökkön-örökké!

Lefkovics Kornél – Dovid Jojszef

Kategória: Uncategorized | Megjegyzés hozzáfűzése